Asterix speaks Mundart - Öcher Platt (Aachen) - Germany


Click here for covers overview
Click for covers overview


Translator(s)
Markus Krings
Links
mundart titles, and concise overview.
Info
wikipedia: Aachen dialect
Asterix Mundart - Öcher Platt (Aachen) on the map
Asterix in Mundart - Öcher Platt (Aachen)
Publisher: Egmont Ehapa
As a first, this edition of the Ehapa Mundart series was sponsored by local organizations.
The Roman camps in the map text are named after militaire buildings around Aachen. Kasernen: Donnerberg, Lützow, Theodor-Körner, Dr.-Leo-Löwenstein.

  1. Asterix d’r Jallier [1] /85/ (10.2021)
  2. Asterix een Bootsched [11] /93/ (10.2023)

Asterix op Öcher Platt: G. än U. präsentiere ene nöjje Verzähl va d'r Asterix. Ose klenge Verzähl speält een et johr 50 vöör Chrestes. Janz Jallie es va de Rüemer besatz... Janz Jallie? Bes de da nu jeck? Et jett e kleng Dörp, dat de Rüemer ömmerzou d'r Freck aadeät. De Zaldate uus die Kaserne Donnerbergum, Körnum, Lützum un Lüevesteänum hant dock Kniis met de Jallier...

Last update of this page: 09 November 2023